Kostenaftrek actrice fors beperkt – uitspraak Rechtbank

Home » Blog » Nieuws » Kostenaftrek actrice fors beperkt – uitspraak Rechtbank

Geplaatst door lamersrozendal in Nieuws op 12 augustus 2020

Kostenaftrek actrice (terecht) fors beperkt

 

De Rechtbank Noord Holland heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan inzake de kostenaftrek van een actrice. Deze uitspraak is daarom mede van groot belang voor de relaties van ons kantoor alsmede alle andere artiesten en musici.

 

Waar ging de zaak over:

Een actrice heeft in haar aangifte inkomstenbelasting winst uit onderneming aangegeven, waarop zij een kostenaftrek heeft toegepast. Van een deel van de winst wordt betwist of dit wel winst uit onderneming is, omdat er een arbeidsovereenkomst aan ten grondslag ligt. Daar ga ik hier niet verder op in.

Waar ik wel op in wil gaan is de kostenaftrek en dan met name het aannemelijk maken van die kosten alsmede de zakelijkheid en dus aftrekbaarheid van die kosten.

 

Aannemelijk maken van kosten:

Om voor kostenaftrek in aanmerking te komen moet je in de eerste plaats aannemelijk maken dat je de kosten uit zakelijke overweging hebt gemaakt. Je moet dus aannemelijk maken dat de kosten zijn toe te rekenen aan een zakelijke activiteit. Bewijzen hoeft niet, maar aannemelijk maken (lichtere vorm van “bewijs”) is voldoende. Met het slechts stellen dat de kosten zakelijk zijn maak je de zakelijkheid en aftrekbaarheid niet aannemelijk. Daar is dus wel iets meer voor nodig. De belastinginspecteur kan bijvoorbeeld vragen om specificaties, bonnen en betalingsbewijzen aan te leveren. Kun je dat niet, dan zal de kostenaftrek (terecht) geweigerd worden.

De rechtbank zegt hierover: (citaat)

Eiseres claimt een kostenaftrek van € 5.277 ( € 6.669 -/- € 1.392 niet-aftrekbare kosten). De rechtbank stelt voorop dat het in beginsel op de weg van eiseres ligt om de aftrek van deze uitgaven als zakelijke kosten, voortvloeiend uit en direct verband houdend met de door haar gedreven onderneming, aannemelijk te maken. Dit betekent dat eiseres, moet stellen en bij betwisting door verweerder desgevraagd moet onderbouwen dat en in hoeverre de kosten aftrekbaar zijn. Dat betekent ook dat indien verweerder vragen stelt over de aftrekbaarheid van verschillende kosten, eiseres gehouden is onderbouwende stukken en inlichtingen te verstrekken ter onderbouwing van haar stelling dat de kosten aftrekbaar zijn. Ondanks het herhaalde verzoek van verweerder om de gemaakte kosten toe te lichten, heeft eiseres onvoldoende gespecificeerd aan welke zakelijke activiteit de verschillende kosten zijn toe te rekenen. Eiseres heeft daarover ook niets gesteld, anders dan dat alle door haar genoemde kosten zakelijk zijn. Daarmee heeft eiseres de zakelijkheid en aftrekbaarheid van de in geding zijnde kosten onvoldoende inzichtelijk en dus niet aannemelijk gemaakt.

 

Zakelijkheid van kosten:

Om voor kostenaftrek in aanmerking te komen moeten de kosten zakelijk zijn en dus niet in de persoonlijke sfeer van de belastingplichtige liggen. In deze zaak betrof het de vraag of kosten voor persoonlijke verzorging (kapper, cosmetica) aftrekbaar zijn.

 

De rechtbank overwoog hierover: (citaat)

Een gedeelte van de kosten ziet op persoonlijke verzorging. Dienaangaande geldt het volgende. Op grond van artikel 3.16, tweede lid, van de Wet IB 2001 komen bij het bepalen van de winst uit onderneming niet in aftrek de kosten van persoonlijke verzorging van de belastingplichtige zelf. Ingevolge het zevende lid van dat artikel geldt deze aftrekbeperking niet ten aanzien van de belastingplichtige die optreedt als artiest of als presentator of die als beroep een tak van sport beoefent. Voorwaarde voor aftrek is wel dat de kosten zijn gemaakt voor het bereiken van een uiterlijk waarmee deze zich buiten de werksfeer niet zou kunnen vertonen. Tegenover de betwisting door verweerder heeft eiseres niet aannemelijk gemaakt dat haar uitgaven voor kapper en cosmetica hebben geleid tot een dergelijk uiterlijk.

 

Kapper en cosmetica zijn dus slechts aftrekbaar als je uiterlijk er zodanig mee verandert dat je “er de straat niet mee op gaat”. Dat gaat dus heel ver….. Een make-up, een geurtje of een periodieke knipbeurt bij de kapper is dus niet aftrekbaar. Deze kosten zijn dus niet zakelijk, maar liggen in de persoonlijke sfeer van de belastingplichtige.

We hebben hierover nogal eens discussies, met name met de relaties van ons kantoor. Zij vinden deze kosten wel degelijk aftrekbaar. De rechtbank bevestigt dus nu het tegendeel.

 

Bezoeken van concerten of voorstellingen:

Het bezoeken van voorstellingen, concerten en dergelijke gebeurt (zeker volgens de artiest, musicus) vaak uit zakelijke overweging. Uiteraard zal dat in sommige gevallen uitsluitend zo zijn, maar meestal zal er ook sprake zijn van een persoonlijke voorkeur en zal het bijwonen in de persoonlijke sfeer liggen. De kosten zijn dan dus niet aftrekbaar.

 

In deze zaak oordeelde de rechtbank: (citaat)

De door eiseres bijgewoonde voorstellingen betreffen kortstondige evenementen die voor het merendeel van de bezoekers een recreatief en vrijblijvend karakter hebben. Dergelijke uitgaven zijn dan ook consumptieve bestedingen en de daaraan verbonden kosten zijn daarom van aftrek uitgesloten. Het feit dat eiseres de voorstellingen bezoekt omdat zij beroepsmatig op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen op het gebied van theater en daar contacten op kan doen doet daaraan niet af.

 

Conclusie:

  • Het bovenstaande laat maar weer eens zien dat het niet een “zekerheidje” is dat bepaalde kosten in aftrek kunnen worden gebracht.
  • Aannemelijkheid, zakelijkheid en persoonlijke voorkeur zijn dus zeer belangrijke elementen.
  • Uiteraard zullen in specifieke situaties andere conclusies gerechtvaardigd kunnen worden. Ieder geval staat wat dat betreft op zich!
  • Kijk dus altijd (zelf ook) kritisch naar de kosten die je opneemt in jouw administratie!

 

De volledige uitspraak kun je hier vinden:

https://www.navigator.nl/document/ide856694247714afbb8c126a674c5fe65#id-0cb2f15c-953f-4b26-9bd7-3bb74e5fd04d&_ga=2.72706587.926319309.1597140530-607915011.1597140522

 

Artikel 3.16 wet IB 2001 inzake van aftrek uitgesloten kosten vind je hier:

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id3a2f47fbfad5ba9d428be985176553f0

 

Vragen:

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim  Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV

Uw dirigent achter de schermen.